SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz

1-Çevre Dostu Uygulamalar

Şirketimizin en önemli hedefi, sahip olduğumuz doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinci ile, tüm faaliyetlerimizde çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak, yatırımlarında insan, toplum ve çevrenin korunmasını sağlamak, verimli ve yaratıcı iş modelleri geliştirmek, gelecek nesillerin beklentilerini çevre dostu ve katma değerli ürünlerle karşılamaktır.

2-Sosyal Sorumluluk

Yönetim kurulumuzun onayı ile insana değer katan sosyal projelerin içinde yer almak adına, sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet göstermekte, öğrenci bursları, ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacak girişimler ve muhtelif vakıflara bağış yoluyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

3-AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji

Şirketimiz rekabetin giderek arttığı değişen piyasa koşullarında talepleri daha iyi yönetebilmek ve değer yaratan ürün ve hizmet sunmak için faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde Ar-Ge ve inovasyona önem vermekte ve teknolojik yenilikleri iş süreçlerine adapte etmektedir.

4-İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında şirketimizde 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanunlara bağlı yönetmelikler ve yasal zorunlulukların ötesinde önlemler alınmaktadır.

5-Risk Yönetimi

Kaynak çeşitliliğimiz ile faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak, elde ettiğimiz güveni sürekli hale getirmek için olası riskleri minimize etmek ve ortadan kaldırmak üzere çözümler geliştirilmektedir. Bu doğrultuda içsel ve dışsal riskleri tespit ve analiz edilmekte ve risk yönetim stratejileri belirlenmektedir. Yönetim

Kurulu’nun, başta Risk Yönetimi Komitesi ve şirket içi bölümlerin geri bildirimlerini de değerlendirerek onayladığı politikalar ve belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda, uluslararası standartlarla uyumlu, büyüme ve getiri dengesini gözeten risk yönetimi uygulanmaktadır.

6-İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele

Pan Teknoloji iç denetim birimleri, en büyük ölçüde değer üretme sorumluluklarını, tabi oldukları yasal yükümlülüklere uyarak yerine getirmek amacıyla her yıl Risk Yönetimi Denetimi, Finansal Tablolar Denetimi, Mevzuat ve Uygunluk Denetimi, Rüşvet ve Yolsuzluk Denetimi çalışmaları yürütmektedir.

İş etiği yaklaşımımızın temellerinden olan rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, itibarımız ve faaliyetlerimizin sorunsuz işlemesi bakımından kritik öneme sahiptir. Şirketin yönetici ve çalışanları rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikaları ve uygulama süreçleri hakkında eğitimlere tabi tutulmaktadır.